RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
w Medikus Sp. z o.o.

          Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: Medikus Sp. z o.o. z siedzibą ul. Edwarda Dembowskiego 2, 02-784 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000202711, NIP: 951-210-49-60, REGON: 015687442-00027.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych od Państwa i na tę okoliczność Personel Przychodni został odpowiednio przeszkolony, jak również wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany.

Jeżeli uznają Państwo że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób narusza uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi.

Ewentualne skargi, pytania i wnioski należy kierować na nasz adres e-mail: medikus@medikus.pl lub pisemnie: Medikus Sp. z o.o. ul. Dembowskiego 2, 02-784 Warszawa.

W treści należy w sposób wyraźny wskazać:

  1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  2. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

[su_note note_color=”#95c3e7″]

W naszej Przychodni zbieramy od Pacjenta następujące dane osobowe:

  • Imię i Nazwisko
  • Adres zamieszkania
  • Numer Pesel
  • Numer telefonu
  • Adres mailowy

Są to dane niezbędne dla realizacji świadczeń medycznych na rzecz Pacjenta.

[/su_note]

Danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której  dotyczą. Bez takiej zgody dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, to znaczy organom władzy i administracji, takim jak instytucjom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, ma prawo dostępu i wglądu do tych danych. oraz do uzyskania ich kopii.

Konto i dane osobowe Pacjenta są gromadzone w naszym systemie elektronicznym, mogą być modyfikowane i uzupełniane na wniosek ich właściciela i są nieusuwalne przez okres wynikający z przepisów o działalności leczniczej oraz innych przepisów prawnych.


W kwestiach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy RODO.

Zarząd Medikus  Sp. z o.o.