OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
w Medikus Sp. z o.o.

          Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: Medikus Sp. z o.o. z siedzibą ul. Edwarda Dembowskiego 2, 02-784 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000202711, NIP: 951-210-49-60, REGON: 015687442-00027.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych od Państwa i na tę okoliczność Personel Przychodni został odpowiednio przeszkolony, jak również wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany.

Jeżeli uznają Państwo że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób narusza uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi.

Ewentualne skargi, pytania i wnioski należy kierować na nasz adres e-mail: medikus@medikus.pl lub pisemnie: Medikus Sp. z o.o. ul. Dembowskiego 2, 02-784 Warszawa.

W treści należy w sposób wyraźny wskazać:

  1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  2. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

W naszej Przychodni zbieramy od Pacjenta następujące dane osobowe:

  • Imię i Nazwisko
  • Adres zamieszkania
  • Numer Pesel
  • Numer telefonu
  • Adres mailowy

Są to dane niezbędne dla realizacji świadczeń medycznych na rzecz Pacjenta.

Danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której  dotyczą. Bez takiej zgody dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, to znaczy organom władzy i administracji, takim jak instytucjom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, ma prawo dostępu i wglądu do tych danych. oraz do uzyskania ich kopii.

Konto i dane osobowe Pacjenta są gromadzone w naszym systemie elektronicznym, mogą być modyfikowane i uzupełniane na wniosek ich właściciela i są nieusuwalne przez okres wynikający z przepisów o działalności leczniczej oraz innych przepisów prawnych.


W kwestiach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy RODO.

Zarząd Medikus  Sp. z o.o.